Algemene voorwaarden Webflex

Laatst bijgewerkt op 19-02-2024
 
Welkom bij Webflex, jouw partner voor flexibel webdesign op maat. Lees onderstaande algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat je gebruikmaakt van mijn diensten. Door gebruik te maken van mijn diensten ga je akkoord met deze voorwaarden.
 

1. Diensten

Ik verleen webdesign en aanverwante diensten aan mijn klanten. Alle projecten worden uitgevoerd volgens de afgesproken specificaties en tijdlijnen, zoals overeengekomen tussen mij en de klant.
 

2. Betaling

Betalingen voor de verleende diensten worden overeengekomen in de offerte. Een aanbetaling kan vereist zijn voordat het project wordt gestart. Facturen moeten binnen de gestelde termijn worden betaald. Bij vertraging kan ik de dienstverlening opschorten.
 

3. Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het ontwikkelde materiaal blijven mijn eigendom totdat de volledige betaling is ontvangen. Na volledige betaling heeft de klant het recht om het ontwikkelde materiaal te gebruiken voor het beoogde doel.

4. Vertrouwelijkheid

Ik zal alle vertrouwelijke informatie die wordt gedeeld door de klant, met de uiterste zorg behandelen. Beide partijen verbinden zich ertoe geen vertrouwelijke informatie aan derden bekend te maken zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.
 

5. Aansprakelijkheid

Ik ben niet aansprakelijk voor verlies of schade aan gegevens, winst, goodwill of enig ander verlies dat voortkomt uit het gebruik van mijn diensten. Mijn aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door de klant is betaald voor de betreffende diensten.
 

6. Wijzigingen en Annuleringen

Wijzigingen aan het project dienen schriftelijk te worden aangevraagd en kunnen extra kosten met zich meebrengen. Annulering van een project na aanvang kan leiden tot kosten voor reeds geleverde diensten.
 

7. Toepasselijk Recht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden bij voorkeur in der minne geschikt, bij gebreke waarvan de bevoegde Nederlandse rechtbank zal worden ingeschakeld.
Door gebruik te maken van mijn diensten, ga je akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden.

Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact met mij op via het contactformulier